БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн “Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай” Б/424 дугаар тушаалаар Баян-Өлгий аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 33 албан хаагчийн орон тоотойгоор батлагдсан. Иргэний улсын бүртгэлийн тасаг, Хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасаг гэсэн бүтэцтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 Аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс, түүний чиг үүрэг:
        1.Тухайн аймгийн хэмжээнд хуульд заасан иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн зарим төрлийн бүртгэлийг эрхлэн хөтлөх;
        2.Бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг иргэдэд үзүүлэх;
        З.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох, тэдгээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах, хүчингүй болгох;
        4.Сум, тосгоны улсын бүртгэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах.

 Сум, хорооны Улсын бүртгэгчийн үүрэг:
      1.Тухайн сум, хорооны хэмжээнд хуульд заасан улсын бүртгэлийн зарим төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх;
      2.Иргэдийг улсын бүртгэлийн үйл ажиллагааны мэдээллээр хангаж ажиллах.

 

ШИНЭ МЭДЭЭ