Хуулийн этгээдийн бүртгэл

A- A A+
Хуулийн этгээдийн бүртгэл
Үйлчилгээний төрөл 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Өссөн дүнгээр
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани  7  14  7 7 11  6 1  2 12 - 5 7  79
Хоршоо  - - 1  - 1  1  -  -  - - - -  3
Нөхөрлөл - - 1 -  - -  -  -  1 - - - 2
Төрийн бус байгууллага  1  2 3  2  1 1  4  -  3 - - -  17
Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар  -  -  3  2  -  -  1 -  1 - - 2  9
Шашны байгууллага  -  -  - -  -  -  -  - - - - -  0
Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага  -  - 1 - -  1  -  -  - - - 5  7
Хадгаламж зээлийн хоршоо  1 -  -  -  -  - - -  - - - -  1
Дахин гэрчилгээ олгосон  1 2  3  4 -  3  - -  4 - 1 22  40
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлтийг бүртгэсэн  8  14  15  5  15  5  3  2  14 - 61 384  508
Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт  24  20  19  20  14  -  19 2  16 - 10 12  156
Тамга, тэмдгийн хяналтын дугаар  10  20  20  14  19  93 24  2 19 - 8 17  246
Татан буугдсан  - - - - -  4 -  - - - -   4
Салбар 2 1  1  -  -  -  14  -  - - - 2 20
Лавлагаа 32 12 23  32  29  11 7  2  6 - - - 154