Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого явуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого явуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого явуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох мэргэшсэн албан хаагч томилох тухай

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох мэргэшсэн албан хаагч томилох тухай

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох мэргэшсэн албан хаагч томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

Дэлгэрэнгүй