Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл
Үйлчилгээний төрөл 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Өссөн дүнгээр
Хүлээн авсан мэдүүлгийн тоо
Газраас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх эрх  390  439  306  440  455 369  306  310 447 351 249 343  4405
Газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах эрх  337  361  252  325  350  290  218  278 359 256 178 227  3431
1. Анхны бүртгэл
Төрөөс хувьчилсан газрын өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  61  80  55  44  34  22  30  29 36 27 33 23  474
Төрөөс худалдаж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  1  - 2  3  -  2  -  - - - - 1  9
Өмчлөгчийн хүсэлтээр болон гэрээ хэлцлээр бүртгэл салгаснаар шинэ бүртгэл үүсгэх  2  7  3 2  3  4  4  5 2 4 1 5  42
Шинээр баригдсан орон сууц өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  11  11  7  6  2  14  5  5 8 5 5 9  88
Газраас бусад ҮХЭХ өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэх  58  85  45  51  58  34  28  31 37 35 46 41  549
Төрөөс хувьчилсан орон сууц өмчлөх эрхийг баталгаажуулах  1  - -  -  -  -  -  - - - - -  1
Бусдын газар дээр барилга байгууламж барих эрхийг анх удаа бүртгэх - - - - - - - 1 - - - - 1
2. Өмчлөх эрх шилжих гэрээ
Хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх  12  11  2  8  6  7  6  3 9 12 8 10  94
Өв залгамжлалаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  10  13  18  11  16  14  8  5 12 2 5 7  121
Бэлэглэх гэрээ  20  28  15  17  20  11  12  15 10 4 10 15  177
Худалдах, худалдан авах гэрээ  43  57  33  76  83  51  31  71 63 37 27 54  626
Албадан дуудлага худалдаагаар өмчлөгч өөрчлөгдөх  2  -  -  -  -  -  -  - - - - -  2
Эд хөрөнгийн үнэ өмчлөгчийн овог нэр өөрчлөгдөх  -  -  -  1  -  1  1  - - - 1 -  4
Өмчлөгчийн үүсгэн байгуулсан ХЭ-ээс иргэнд, иргэнээс үүсгэн байгуулсан ХЭ-ийн өмчлөлд өмчлөх эрх шилжих  -  3  -  -  -  -  -  - - - - -  3
3.Барьцааны гэрээ
Барьцааны гэрээ дуусгавар болгох  186  191  134  177  200  160  142  154 228 195 107 118  1992
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  13  24  15  73  100  52  19  11 16 26 17 35  401
Барьцаалбартай барьцааны гэрээнд өөрчлөлт оруулах  8  4  8  8  12  13  15  5 16 23 10 6  128
Барьцаалбаргүй барьцааны гэрээ  139  125  104  114  105 116  95  116 158 103 69 81  1325
Барьцаалбартай барьцааны гэрээ  82  70  73  108  103  89  68  69 106 66 35 39  908
4. Бусад гэрээ
Түрээсийн гэрээ бүртгэх  1  -  1  -  -  -  -  - - - - -  2
5. Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах
Эд хөрөнгийн хэмжээ, үнэ, гүйцэтгэл өөрчлөгдөх  45  49  21  25  28  37  17  17 37 24 29 42  371
Эд хөрөнгийн хаяг өөрчлөгдөх  11  18  9  13  15  6  7  5 12 8 10 13  127
Эд хөрөнгийн зориулалт өөрчлөгдөх - - 1  -  -  -  -  - - - - - 1
Газрын нэгж талбарын дугаар өөрчлөгдөх  4  3  2  3  9  4  2  4 3 3 - 1  42
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох  4  3  -  4  -  7  2  2 3 2 1 -  28
Гэмтээсэн гэрчилгээ шинээр олгох - 1  -  -  -  1  -  - - - - - 2
Өмчлөгчийн овог, нэр, регистр өөрчлөгдөх  -  1  -  1  -  -   1  3 - - - -  6
Газар эзэмших эрх газар өмчлөх эрх болж өөрчлөгдөх - - - - - - 1  - 1 2 - 1 5
6. Лавлагаа, хуулбар  11  7  8  12  9  8  24  27 46 21 10 63  246
7. Хувийн хэрэг хаах  2  9  2  8  2  6  3  10 3 8 3 6  56
8. Эзэмших эрх /Э дугаар олгох/ 121 102 130 128 116 130 92 83 84 96 74 142 1298