Иргэний улсын бүртгэл

A- A A+
Иргэний улсын бүртгэл
Үйлчилгээний төрөл 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар Нийт
1. Нийт төрсний бүртгэл  245  189  238  273  271  225  223  284 255 246 189 310 2960
 үүнээс   эрэгтэй  119  97  127  144  146  109 114  137 152 105 88 170  1508
 эмэгтэй  126  92  111  129  125  116  109  147 103 141 101 140 1441
1.1 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн төрөлт  1  3  5  2  1  1  -  2 - - - 1 16
үүнээс эрэгтэй  0  3  3  2  1  1  -  2 - - - 1  13
эмэгтэй  1  -  2  -  -  -  -  - - - - -  3
2. Гэрлэлтийн бүртгэл  92  70  43  55  40  35  52  84 77 100 76 141  865
  үүнээс    анхны  92  67  42  55  39 35  52  84 77 100 76 141  860
дахин  -  3  -  -  1  -  -  - - - - -  4
сэргээлт  -  -  1  -  -  -  -  - - - - -  1
3. Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэл  3  4  2  3  7  2  5  4 3 1 7 7  48
   үүнээс  захиргааны журмаар  2  2  -  -  2  1  1  - - - - 1 9
шүүхийн журмаар  1  2  2  3  5  1  4  4 3 1 7 6  39
4. Үрчилсний бүртгэл  8  26  14  17  20  10  4 9 6 8 11 17  150
5. Эцэг, /эх/ тогтоосны бүртгэл  7  5  2  2  1  -  -  5 1 1 1 1 26
6. Овог эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэл  2  2  4  5  1  3  1  2 4 1 5 2 32
7. Нийт наас барсны бүртгэл   48  44  45  55  52  53  40  58 37 31 49 40  552
үүнээс  эрэгтэй  36  24  26  24  26  29  19  35 19 15 18 25 297
 эмэгтэй  11  19  11  26  26  24  21  23 18 15 31 14  239
7.1 Нөхөн бүртгэлд бүртгүүлсэн нас баралт  1  1  8  5  -  -  -  - - - - 1  16
үүнээс эрэгтэй  0  1  6  3 - -  -  - - - - 1  11
эмэгтэй  1  0  2  2  -  -  -  - - - - -  5
8. Регистрийн дугаарын өөрчлөлтийн бүртгэл  2  3  6  5  7  -  4  1 3 - - 2 33
9. Нийт олгосон иргэний үнэмлэх  674  560  416  195  639  523  449  300 523 455 387 312 5433
9.1 Шинээр олгосон иргэний үнэмлэх  253  179  135  66  198  217  160  112 219 172 140 79  1930
үүнээс Анх удаа биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  41  5  -  16  5  3  4  5 11 5 10 5  110
16 нас хүрч биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд бүртгүүлсэн  212  174  135  50  193  214  156  107 208 167 130 74 1820
9.2 Дахин олгосон иргэний үнэмлэх  65  70  55  22  76  75  54  28 46 60 40 96 687
үүнээс      хаяж үрэгдүүлсэн  60  56  54  15  59  50  39  9 23 45 26 52 488
хүчинтэй байдал алдсан  1  2  -  2  13  21  14  8 20 12 13 44  150
овог нэр солисон  2  1  -  2  1  1  -  - 2 2 1 - 12
төрсөн он тогтоолгосон  2  1  1  1  3  1  -  2 1 1 0 - 13
хаягийн хөдөлгөөн  -  10  -  2  -  -  1  0 - - - -  13
цахимаар захиалсан - - - - - 2 -  9 - - - - 11
9.3 Иргэний үнэмлэхний хугацаа дуусч солиулсан  356  311  226  107  365  231  235  160 258 223 207 137  2816
үүнээс  25 нас хүрч  197  180  140  57  218  137  133  88 137 146 120 86  1639
45 нас хүрч  159  131  86  49  147  94  102  71 120 77 86 49  1171
гадаадад өгсөн - - - 1  -  -  -  1 1 - 1 2 6
10. Үндэсний энгийн гадаад паспорт олголт  439  673  319  120  77  52  31  28 31 27 13 20 1830
11. Аймаг хотоос бүрмөсөн шилжин ирсэн  29  52 - - - -  8  28 - 3 17 27  164
үүнээс насанд хүрэгч  23  44 - - - -  5  19 - 3 11 18  123
хүүхэд /16-аас доош насны/  6  8 - - - -  3  9 - - 6 9  41
12. Хот доторх шилжилт хөдөлгөөн   1378  699 - - - -  38  698 - 17 169 262  3261
12.1 Сум хооронд шилжин ирсэн  204  178 - - - -  16  192 - 13 122 130  855
  үүнээс насанд хүрэгч  140  128 - - - -  14  143 - 10 98 97  630
хүүхэд /16-аас доош насны/  64  50 - - - -  2  49   3 24 33  225
12.2 Баг хооронд шилжин ирсэн  1174  521 - - - -  22  506 - 4 47 132 2406
  үүнээс насанд хүрэгч  730  311 - - - -  12  339 - 4 37 88 1521
хүүхэд /16-аас доош насны/  444  210 - - - -  10  167 - - 10 44  885
13. Лавлагаа  1306  1279  953  817  872  893  554  721 1024 793 591 1033  10836
үүнээс
 
Албан тоотоор  12  44  30  69  112  32  28  21 39 38 50 77  552
Албан хэрэгцээнд  118  96  56 73  65  50  50  55 60 93 69 141  926
Иргэнд  1176  1139  867  675  695  811  476  645 925 662 472 815  9358