Сумдын улсын бүртгэгч нарын онлайн хурал

A- A A+
Сумдын улсын бүртгэгч нарын онлайн хурал

2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр сумдын улсын бүртгэгч нартай онлайн хурал зохион байгуулагдана. Үүнд дараах асуудлаар хурал зохион байгуулагдана.

- Иргэний улсын бүртгэлийн газраас ирүүлсэн 2020 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 5/10736 тоот Чиглэлийн танилцуулга

- Сумдын Засаг дарга нарт явуулсан албан бичгийн танилцуулга

- Сумдын улсын бүртгэгч нарын ажлын байрны асуудал

Zoom программын онлайн хурлын кодыг хамт олны группт байршуулна.