Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулав

A- A A+
Иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалах зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн eрөнхий газрын дарга, улсын eрөнхий байцаагчийн хяналт шалгалт хийх тухай удирдамж, УБEГ-ын Хяналт шалгалтын газрын чиглэл, Аймгийн прокурорын газрын шалгалт хийх тухай удирдамжийн дагуу тус аймгийн нутаг дэвсгэрт Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж зөрчих зөрчлийг илрүүлэх, шалган шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдээс үйлчилгээ үзүүлэхдээ үйлчлүүлэгчийн иргэний үнэмлэх, гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан үйлдэл байгаа эсэхийг шалгаж, зөрчил үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд хариуцлага тооцох, дахин энэ төрлийн зөрчил давтан гаргуулахгүй байх, урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг сарын хугацаанд авч хэрэгжүүлэв.

Иргэдэд Монгол улсын иргэний үнэмлэхийн дүрэмд заасан "Иргэн нь иргэний үнэмлэхийг гэмтээх, бусдад барьцаалуулах, хууль тогтоомжид зааснаас бусад этгээд бусдын үнэмлэхийг төвлөрүүлэн хадгалах, барьцаалж авах, гэмтээх ашиглахыг хориглоно” гэх, мөн 3.3-д “ Гээсэн иргэний үнэмлэхийг олсон хүн түүнийг 72 цагийн дотор улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын орон нутаг дахь газар, хэлтэс, тасагт мэдэгдэж, хүлээлгэн өгнө “ гэсэн дээрхи заалтуудыг зөрчсөн тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн 15.24 дүгээр зүйлийн 2-д "Иргэний үнэмлэх, энгийн гадаад паспорт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг барьцаалсан, барьцаалуулсан, зориуд гэмтээсэн бол хүнийг хорин таван нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг хоёр зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно" гэж заасны дагуу хуулийн хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болох тухай мэдээлэл өгч зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авсан болно.

Цаашид иргэний үнэмлэхийг зөв, цэвэр гамтай эзэмших, хадгалах, барьцаалуулсан, барьцаанд авах, зориуд гэмтээх, гээгдүүлэх зэргээр улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж зөрчихгүй байхыг зөвлөн, анхааруулж Цагдаагийн байгууллагатай хамтран гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэн ажиллав.