ЭМТөвийн дарга, эрхлэгч нарт мэдээлэл өгөв

A- A A+
ЭМТөвийн дарга, эрхлэгч нарт мэдээлэл өгөв

Аймгийн ЭМГ-аас сумдын ЭМТөвийн дарга, эрхлэгч нарт зохион байгуулагдаж байгаа сургалтанд УБХ-ийн ИУБТасгийн дарга Д.Аманбек оролцож сургалтад оролцогчдод төрөлтийн болон нас баралтын бүртгэл, олгогдож байгаа СТ-4, АМ-7 маягт олгох явцад гарч буй алдаа, дутагдлын талаар танилцуулга хийж сонирхсон асуултад хариулт өгч ажиллав. Цаашдаа улсын бүртгэлийн байгууллагын төлөөлөл сумдын улсын бүртгэгч нартай нягт хамтран ажиллаж байхыг хүслээ.