ХЭЛТСИЙН ТӨРӨЛЖСӨН АРХИВЫН ЦААСАН БАРИМТЫГ ТООЛЖ ДУУСЛАА.

A- A A+
ХЭЛТСИЙН ТӨРӨЛЖСӨН АРХИВЫН ЦААСАН БАРИМТЫГ ТООЛЖ ДУУСЛАА.

Хэлтсийн дэргэдэх төрөлжсөн бүртгэлийн архивын цаасан суурьт нотлох баримтыг төлөвлөсөн хугацаанд тоолж дуусгалаа.
Тооллогоор иргэний баримтын 160373, хуулийн этгээдийн 2236, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 27497 хувийн хэрэгт 1425236 ширхэг цаасан баримт хадгалагдаж байгаа тоо гарсан.
Тооллогын явцад хувийн хэргийг цахим сантай тулгаж, нотлох баримт бүрэн цахимжсан эсэх, алгассан дугаар байгаа эсэх, бүртгэлийн тоо, хуудасны тоог хувийн хэрэг тус бүрээр гаргаж тоолсон ба иргэний баримтын нас баралт, харьяатын сан, хаяг нь тодорхойгүй хувийн хэргүүдэд ангилан ялгалт хийж байршуулсан болно.

Иргэний улсын бүртгэлийн архивт:
-    Харьяатын сан 27806
-    ХААТР-11 маягт 40922
-    Хувийн хэрэг 74715
-    Нас баралтын сан 26763
-    Хаяггүй болон мэдээллийн санд мэдээлэл нь байхгүй 1167, нийт 160373 хувийн хэрэг
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивт:
-    Төрийн байгууллага аж үйлдвэрийн газар-202
-    Нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага-197
-    Үйлдвэрчний эвлэлийн хороо-70
-    Хэвлэл мэдээллийн байгууллага -5
-    Шашны байгууллага – 50
-    Сан-14
-    Хоршоо-302
-    ХЗХ-16
-    ОНӨАТҮГ-5
-    Банк бус санхүүгийн байгууллага-3
-    Хувьцаат компани-7
-    Нөхөрлөл-55
-    Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани-1306
-    Боловсрол, сургалтын байгууллага-4, нийт 2236 хувийн хэрэг
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн архивт:
-    Үл хөдлөх эд хөрөнгө – 14871
-    Газар өмчлөх эрх – 12626
-    Хаасан хувийн хэрэг 187, нийт 27684 хувийн хэргийг тус тус тоолсон байна.