ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

A- A A+
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу 2022оны тайлангаа хуулийн хугацаанд гаргаж ирүүлнэ үү.

1.Төрийн бус байгууллага нь зохих журмын дагуу жилийнхээ тайлан тэнцлийг гаргаж дараа оны 2 дугаар сарын 15-ны дотор Татварын албанд өгнө.

2.Төрийн бус байгууллага үйл ажиллагааныхаа тайланг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хугацаанд улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад гаргаж өгөх:

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТЭС