2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэж ЗӨРЧИЛГҮЙ дүгнэлт авлаа.

A- A A+
 2022 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийлгэж ЗӨРЧИЛГҮЙ дүгнэлт авлаа.

Төсвийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1-д заасны дагуу улсын бүртгэлийн байгууллагын 23 нэгжийн санхүүгийн байдал, санхүүгийн үр дүн, цэвэр хөрөнгө/өмчийн өөрчлөлт, мөнгөн гүйлгээний тайлан, тодруулгууд болон төсвийн гүйцэтгэлийн 2022 оны аудитын дүгнэлтээр акт, албан шаардлага, зөвлөмжгүй ажиллаа. Аудитын дүгнэлтийг шилэн дансанд байршуулав https://shilendans.gov.mn/organization/30074?rfor=57058&rf=1843&rm=2

Аудитын дүгнэлтийг шилэн дансанд байршуулав https://shilendans.gov.mn/organization/30074?rfor=57058&rf=1843&rm=2