Авлигын өнөөгийн нөхцөл байдал, авлигаас урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

A- A A+
Авлигын өнөөгийн нөхцөл байдал, авлигаас урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Тус хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Аймгийн прокурорын газрын ахлах прокурор А.Еркегүл Авлигын өнөөгийн нөхцөл байдал, авлигаас урьдчилан сэргийлэх сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.
Сургалтад сумдын улсын бүртгэгчид цахимаар оролцов.