“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

A- A A+
“Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

Төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлөөс зохион байгуулж “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гүйцэтгэлийн удирдлага” сэдэвт сургалтад хамрагдав.

Сургалт Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журмын өөрчлөлт болон хэрэгжүүлэхэд анхаарах зарим асуудлууд сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдлаа.