Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэл хөтлөх үйл ажиллагааны эрсдэлийг бууруулах ажлын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, улсын /ахлах/ бүртгэгч нарт бүртгэл хөтлөхөд гарч болзошгүй эрсдэлийг бууруулах мэргэжил арга зүйгээр хангах, тулгарч буй асуудлаар нэгдсэн ойлголт, зөвлөмж чиглэл өгөх сургалт зохион байгуулав.

Сургалтад хэлтсийн төвийн албан хаагчид танхимаар, сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар оролцов.