Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн 2023 оны хагас жилийн үнэлгээ

A- A A+
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн 2023 оны хагас жилийн үнэлгээ