МУИХ-ын сонгуулийн тухай хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрлөлтийн талаарх сургалтыг зохион байгуулав

A- A A+
МУИХ-ын сонгуулийн тухай хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрлөлтийн талаарх сургалтыг зохион байгуулав

МУИХ-ын 2024 оны ээлжит сонгуулиар улсын бүртгэлийн байгууллагын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд МУИХ-ын сонгуулийн тухай хууль, түүнд орсон нэмэлт өөрлөлтийн талаарх сургалтыг зохион байгуулав.
Сургалтад сумдын улсын бүртгэгч нар цахимаар оролцов.