Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтнүүдтнй уулзалт зохион байгуулав.

A- A A+
Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтнүүдтнй уулзалт зохион байгуулав.

Орон нутгийн төрийн байгууллагуудтай уялдаа холбоог сайжруулах, иргэд, аж ахуйн нэгжид үзүүлэх үйлчилгээнд салбар дундын хууль эрх зүйд холбогдох заалтуудын хэрэгжилтийг хангаж төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх үүднээс харилцан мэдээлэл солилцов. Үүнд:

Эд хөрөнгийн хаяг, нэгж талбарын дугаарын өөрчлөлт, кадастрын зөрүү, газар өмчлөх эрхийн өмчлөх эрх дуусгавар болох, сумдын улсын бүртгэгч нар газрын даамалуудтай хамтран ажиллах, хамтарсан сургалт зохион байгуулах зэрэг бусад асуудлаар харилцан тохиролцож ажиллахаар болов.