Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан болж, төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олголоо.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан болж, төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олголоо.

Төрийн албаны салбар зөвлөлийн хуралдаан болж, төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв олголоо.

Дэлгэрэнгүй
Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

Аргачлал, загвар батлах тухай /Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн 98 дугаар тушаал/

Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагч нарт үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, улирлын ажлын үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай

Төрийн албан хаагч нарт үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, улирлын ажлын үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай

Төрийн албан хаагч нарт үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшин, улирлын ажлын үнэлгээгээр урамшуулал олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн 2023 оны хагас жилийн үнэлгээ

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн 2023 оны хагас жилийн үнэлгээ

Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн 2023 оны хагас жилийн үнэлгээ

Дэлгэрэнгүй
Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай

Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай

Аймгуудын Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны дээд хязгаарыг батлах тухай

Дэлгэрэнгүй
Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Төрийн үйлчилгээний албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Хүний нөөцийн аудит хийх ажил аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого явуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого явуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого явуулах тухай

Дэлгэрэнгүй
Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох мэргэшсэн албан хаагч томилох тухай

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох мэргэшсэн албан хаагч томилох тухай

Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн ажлын алба, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, мэдээлэл солилцох мэргэшсэн албан хаагч томилох тухай

Дэлгэрэнгүй
Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

Ёс зүйн салбар хороог шинэчлэн байгуулах тухай тушаалыг хүчингүйд тооцох тухай

Дэлгэрэнгүй